ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายซารามัท บูชาพันธ์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : วสันต์ สายวารี
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : อับดุลลาติฟ สาดีน
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : ศิลาวุธ แก้วเอียด
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : โภชนา แก้วนพรัตน์
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : อัครเดช นิยมเดชา
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : วสิน ปะดุกา
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : ซารามัท บูชาพันธ์
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : สิงหา แก้วประกอบ
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :