ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสวน สิทธิพงษ์
ครู คศ.3

นายวิชาญ ประกอบชัยชนะ
ครู คศ.2

นายอับดลบาสีด หมัดเบ็ญสา
ครู คศ.2

นางหัทยา จุลสัตย์
ครู คศ.3

นางซอฟีเยาะ หวันจิ
ครู คศ.1

นางสาวเสาวณีย์ รัตนฐากูร
ครู คศ.3

นางซอฟียา ล่าโยค
ครู คศ.2

นางหาลีม๊ะ เจ๊ะเต๊ะ
ครูผู้ช่วย

นายสุชาติ ยูโสะ
พนักงานราชการ

นางรัจณา ยะโกบ
ครูอัตราจ้าง

นางสาววลัยลักษณ์ กั่วพานิช
พนักงานธุรการ

นายณรงค์ นวลพรม
ช่างปูน ช.3