ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้
เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์นครศรีธรรมราช
วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2558 คณะครูโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 42  คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์นครศรีธรรมราช อำเภอพรมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งนักเรียนได้เรียนตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน ประสบการณ์ ไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ต่อไป
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2558,20:07   อ่าน 806 ครั้ง