ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ สุริยกานนท์
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2537- 1 มิถุนายน 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายเปรียบ กล่อมเกลี้ยง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 มิถุนายน 2537-1 พฤศจิกายน 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวิทย์ หมาดทิ้ง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2541-31 ตุลาคม 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุวัฒน์ สะหมัดหานาย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2544-18 พฤศจิกายน 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ มาสินธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2546-18 พฤษภาคม 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุมาศ เพชรรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2553-30 กันยายน 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุวัฒน์ สะหมัดหานาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 ธันวาคม 2555 - 3 มีนาคม 2557
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน