ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภาพกิจกรรม
รองฯจักรพงษ์ ทองเพ็ชร เข้าเยี่ยมชมและนิเทศโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 นายจักรพงษ์  ทองเพ็ชร รอง ผอ.สพป.สตูล เข้าเยี่ยมชมและนิเทศโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร โดยมีว่าที่ร้อยโท อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์ ผอ.รร.บ้านค่ายรวมมิตร และคณุครูให้การต้อนรับ 

             ว่าที่ร้อยโท อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์ ผอ.รร.บ้านค่ายรวมมิตร กล่าวว่า โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรเป็นโรงเรียนที่เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนและที่ผ่านมาได้พัฒนาและนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนจนเป็นที่ประจักษฺ์ สำหรับในปีการศึกษา 2557 นายวิชาญ ประกอบชัยชนะ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานด้าน ICT ของโรงเรียน ได้จัดทำโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนขึ้น โดยจัดซื้อจัดหากล่อง Android TV Box มาใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งกล่องดังกล่าว สามารถโหลด APP ต่างๆ มาใช้ในการเรียนการสอน  สืบค้นข้อมูล  ดูวีโอต่างๆ จากยูทูบ หรือเปิดดูข้อมูลต่าง ๆ จากแฟลขไดรว์ได้

              ผลจากการใช้สื่อ ดังกล่าว ทำให้นักเรียนมีความสนใจบทเรียนมากขึ้น มีความสนุกสนานกับการเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ และครูยังมีสื่อการสอนทันสมัยที่สามารถนำมาใช้ได้ทันที 

โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2557,02:35   อ่าน 465 ครั้ง