ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ภาพกิจกรรม

ผอ.รร.นำครู นักเรียนลงนามถวายอาลัย
( จำนวน 14 รูป / ดู 126 ครั้ง )
กิจกรรมเข้าพรรษา
( จำนวน 8 รูป / ดู 148 ครั้ง )
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
( จำนวน 26 รูป / ดู 369 ครั้ง )
กีฬา “ดงเชือกช้างเกมส์”
( จำนวน 59 รูป / ดู 625 ครั้ง )
โรงเรียนมาเลเซียมาศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
( จำนวน 19 รูป / ดู 496 ครั้ง )
งานเปิดโลกการศึกษาสู่สาธารณชน ครั้งที่ 13
( จำนวน 31 รูป / ดู 1307 ครั้ง )
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2557
( จำนวน 15 รูป / ดู 1146 ครั้ง )
รองฯจักรพงษ์ ทองเพ็ชร เข้าเยี่ยมชมและนิเทศโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
( จำนวน 7 รูป / ดู 464 ครั้ง )
หน.สนง.กศ.อ.เปอนดัง รัฐเคด้า มาเลเซีย และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
( จำนวน 17 รูป / ดู 920 ครั้ง )
อบรมการประยุกต์และบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระวิชา
( จำนวน 5 รูป / ดู 631 ครั้ง )
สพฐ.ตรวจเยี่ยมการเตรียมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร
( จำนวน 5 รูป / ดู 780 ครั้ง )
หน.สนง.กศ.อ.เปอนดัง รัฐเคด้า มาเลเซีย พร้อมด้วย รองฯกอเฉ็ม หมีนเหม และคณะ เข้าเยี่ยมชมผลง่านนักเรียน
( จำนวน 8 รูป / ดู 440 ครั้ง )