ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง การดำรงพันธุ์ของพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง  การดำรงพันธุ์ของพืชและสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของนางหัทยา  จุลสัตย์  ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร สพป.สตูล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.5 KB
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย นางอรนุช สิทธิพงษ์

งานวิจัย            การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่องการบวก การลบ การคูณ   และการหารเศษส่วน  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ผู้วิจัย                     นางอรนุช  สิทธิพงษ์

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.5 KB