ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
        ปีงบประมาณ 2557 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย
         วัตถุประสงค์เพื่่อเป็นการรวมพันธุ์ไม้ที่มีอยู่แล้วในโรงเรียน มาจัดทำให้เป็นระบบ ประกอบด้วยชื่อพันธุ์ไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ชื่อสามัญ ชื่่ออื่นๆ และประโยชน์ของพันธุ์ไม้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจและใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไม้ดังกล่าว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.72 MB