ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คู่มือสำหรับประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ห้องข้อมูลนักเรียน
ห้องผลสัมฤทธิ์
ห้องเกียรติยศโรงเรียน
ห้องเกียรติยศนักเรียน
ห้องรับแขก
ห้องแหล่งเรียนรู้
ศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
รู้จักหมู่บ้านค่ายรวมมิตร
E-Learning
ทำเนียบศิษย์เก่า
รู้จักอาเซี่ยน
การประเมินคุณภาพ ปี 2554
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ตำนานตะรุเตา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ห้องผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2553
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.5 KB
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2553
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2553
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2553
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2553
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.41 KB
ผลคะแนน o-net ป.6 ปีการศึกษา 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.57 KB
ผลคะแนน o-net ป.6 ปีการศึกษา 2552
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.47 KB
ผลคะแนน o-net ป.6 ปีการศึกษา 2551
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.88 KB
ผลคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2557
ผลคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2557